Privacy
Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Graag verwijs ik u voor meer informatie naar het Privacy Reglement voor Therapeuten van de VBAG. Klik hier.

Voor de Algemene Voorwaarden: klik hier.

Klacht
Voor klachten volg ik de klachtenprocedure van de VBAG. De klachtenfolder vindt u hier.

Klacht en tuchtreglementen
De klacht- en tuchtreglementen van de beroepsverenigingen waar ik aangesloten ben, zijn van toepassing. Via de VBAG ben ik aangesloten bij Quasir, een expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg en Welzijn en bij Stichting Zorggeschil. VBAG. Voor het reglement klik hier.

AVG EN WGBO
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Voor meer informatie over de AVG klik hier.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Wkkgz
Op 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht gegaan. Wkkgz staat voor Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wat nieuw is in deze wet, is dat er expliciet in genoemd wordt dat deze wet ook van toepassing is op de complementaire zorg. Verder staat er in deze wet o.a. dat de cliënt heeft – op verzoek- recht heeft op informatie over kwaliteit, tarieven, ervaringen andere cliënten, of de behandelvorm al dan niet wetenschappelijk bewezen is, wachttijd. Indien er bij een zorginstelling nieuwe collega’s worden aangenomen (bijvoorbeeld in loondienst), dan is de zorginstelling verplicht onderzoek te doen naar functioneren in het verleden.

Per 2017 zal het verplicht zijn dat iedere zorginstelling (iedere praktijk dus) een klachtenfunctionaris heeft en en aangesloten is bij klachtrecht (in de complementaire zorg lijkt het aannemelijk dat dit door de beroepsvereniging en/of de koepels geregeld gaat worden.) De overheid heeft een  brochure over Wkkgz en de compementaire zorg.

Onderdeel van de Wkkgz is VIM, Veilig Incidenten melden. Therapeuten zijn verplicht om incidenten te registreren en indien het incident gevolgen heeft gehad voor een cliënt dient er ook een vermelding gemaakt te worden in het dossier. Voor het afwegingskader bij de meldcode klik hier.

De RBCZ heeft een document opgesteld met uitleg en een voorbeeld van een registratieformulier.